Lafede

organitzacions per a la justícia global

Encara no hi ha cap missatge publicat

Lafede.cat està formada per 117 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per mostra més

93 442 28 35

C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://www.lafede.cat/

Lafede.cat està formada per 117 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU (vegeu història de Lafede.cat)

Lafede.cat recull l’experiència i la trajectòria associativa de les seves organitzacions federades però, a la vegada, aposta per la integració i l’actualització dels seus discursos, objectius i espais de relació institucional.

A la seva primera Assemblea general va aprovar, les següents missió, visió i valors constituents:

Missió
Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global és una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades. Lafede.cat treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Visió
La nostra visió és la d’un món on es garanteixin a totes les persones els seus drets socials, polítics, civils, econòmics i culturals, en el qual l’equitat i la igualtat d’oportunitats estiguin assegurades. Un món on prevalgui una cultura de pau, on les relacions estiguin fonamentades en l’ètica de la cura, en el principi de no discriminació i en la solidaritat i la cooperació per superar les relacions de domini.

Lafede.cat vol contribuir com un referent en aquests àmbits, considerant sempre la seva dimensió internacional, la interconnexió de les causes de les problemàtiques mundials, i el caràcter global de les solucions. És per això que prioritzarà el treball en/amb xarxes, aliances i moviments socials.

Lafede.cat és una organització independent, que treballa per fomentar una cultura democràtica participativa, amb suport social, i amb un Codi ètic i de conducta compartit.

Valors
Lafede.cat fonamenta la seva acció en uns valors comuns i compartits que expressa i promou a través del seu Codi ètic i de conducta -i que es compromet a treballar a nivell intern i a difondre a nivell extern-, i que són els següents:

Participació i cultura democràtica: disposem de mecanismes transparents i participatius per constituir els nostres òrgans de govern, des d’una perspectiva de gènere i de representativitat intergeneracional, seguint pautes de governança democràtica en els sistemes de presa de decisions, les activitats i les relacions amb tercers.
Transparència: estem oberts a l’escrutini de l’opinió pública sobre les nostres polítiques, pràctiques i pressupostos.
Compromís: amb tota la població, tant de la nostra societat com d’altres, però amb una priorització o discriminació positiva envers determinats grups o persones especialment vulnerables o desafavorides.
Coherència: entre la nostra identitat, els nostres objectius i els instruments que fem servir.
Transformació social: tenim la voluntat de ser agents per a la transformació de la societat en la línia de l’establert a la nostra missió.

El nostre nom
Tot i que inicialment la federació es va denominar Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans, una de les primeres decisions de l’Assemblea va ser el canvi de nom i d’imatge corporativa per superar les identitats individuals prèvies i com a símbol de renovació.

Darrere el nom de Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global hi ha una aposta per:

mantenir l’equilibri entre la proximitat del nom “Lafede” que és l’apel·latiu afectuós amb què molta gent vinculada a les entitats feia servir per parlar de la Federació, i la necessària força institucional que ha de tenir una plataforma associativa col·lectiva
identificar Catalunya com l’àmbit de treball i representació prioritari
l’assumpció d’una mirada global i interconnectada de la justícia integrant totes les seves perspectives.

La nostra història
La Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD va néixer l’any 1989 i va arribar a agrupar les 85 principals ONGD catalanes dedicades a la cooperació i l’educació per al desenvolupament. Durant tota la seva existència va representar i vertebrar les entitats de cooperació catalanes, i va ser la principal interlocutora del Govern en matèria de polítiques de cooperació i educació per al desenvolupament. Va coordinar-se i participar activament en les xarxes de cooperació estatals i internacionals, i va formar part de la Coordinadora d’ONG pel Desenvolupament d’Espanya i, a través d’ella, de la CONCORD-Confederació europea d’ONG per al desenvolupament i l’ajuda humanitària.

La Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH va néixer l’any 1994, i a finals de 2013 aplegava 30 entitats dedicades a la defensa i promoció dels drets humans des de diferents perspectives. Es va dedicar principalment a la representació de les entitats federades davant les institucions públiques catalanes, a la coordinació de les seves activitats i a la denúncia de les violacions sistemàtiques dels drets humans produïdes a qualsevol part del món.

La Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU va néixer l’any 1997 i el 2013 aplegava 21 entitats membres centrades en els diferents aspectes relacionats amb la cultura de la pau i la noviolència: la prevenció de la violència i l’eradicació de la cultura de guerra, la deslegitimació del recurs a la violència o la guerra com a forma de resolució de conflictes, el foment d’una cultura de pau basada en la tolerància, la convivència i la solidaritat, la desmilitarització o la resolució pacífica i justa dels conflictes.

Després de molts anys de treball per separat, es va donar la circumstància que pel creixement de les entitats, o per l’evolució conceptual i tècnica del treball de pau, cooperació i drets humans, moltes organitzacions actuaven en els tres àmbits a la vegada, o formaven part de dues o tres federacions al mateix temps.

Les tres federacions van començar a compartir un local cedit per l’Ajuntament de Barcelona, i la necessitat de cogestionar l’espai comú i facilitar la interlocució amb l’Ajuntament va derivar en espais de treball i reflexió conjunts. Així, el 21 de maig de 2008 es va constituir oficialment la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets humans i el Desenvolupament, i poc a poc aquesta entitat de tercer nivell va començar a programar accions conjuntes i a aglutinar en una sola veu les reivindicacions del sector de les ONG catalanes.

Tres anys més tard, les federacions es plantegen fer un pas més enllà i decideixen fusionar-se de manera efectiva i real. La crisi econòmica i les fortes retallades de finançament que pateix el sector en general, i la pròpia FCONGD, fan que s’acceleri el procés, i el 19 de gener de 2013 les entitats de les tres federacions aproven la fusió sota el nom de Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans. El juny de 2013 té lloc la primera Assemblea general i es renova la junta directiva. Durant tot un any de transició, la junta i diferents grups de treball defineixen la nova identitat comuna i el nou pla de treball, i s’encarreguen dels canvis legals necessaris.

Lafede.cat està formada per 117 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per mostra més

93 442 28 35

C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://www.lafede.cat/

Docs adjunts

Gènere

Dona

Lafede.cat està formada per 117 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per mostra més

93 442 28 35

C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona, Barcelona, Barcelona

http://www.lafede.cat/

No hi ha cap imatge per mostrar

envia'ns un missatge