Política de privadesa

Des del Col·legi de Periodistes volem oferir una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la seva privacitat i ser transparents en l’ús de les seves dades.

1. Qui és el titular d’aquesta pàgina web i responsable d’aquesta Política de Privacitat?

El titular d’aquesta pàgina web és el següent:

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 10, Principal 2a
08007 Barcelona
T +34 93 317 19 20
F +34 93 317 83 86
Correu electrònic: info@diverscat.cat
CIF: Q-5856081-D
Inscrit al Registre de Col·legis Professionals a la Direcció General de Dret i Identitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb data 05/12/1986 sota el número P/C-2001.

2. Quines dades recollim?

Normalment, a través de la pàgina web www.diverscat.cat recollim dades de contacte de l’usuari per a les diferents modalitats o serveis que oferim a través de la web, com es descriurà a continuació.

3. En quins apartats de la nostra pàgina web recollim les seves dades personals?

3.1. A través del nostre correu electrònic corporatiu: info@diverscat.cat

A través del nostre correu: info@diverscat.cat podrà escriure’ns i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb l’entitat, serveis al col·legiat o qualsevol cosa que vostè necessiti esclarir.

3.2. A través del formulari de Contacte

Mitjançant aquest formulari de contacte on haurà d’omplir una sèrie de camps per a identificar-lo (nom, cognoms entitat i adreça de correu electrònic), recollirem la informació necessària per a resoldre la petició que ens pugui efectuar.

3.3. A través de les xarxes socials

Podrem recollir les seves dades a través del seu perfil d’usuari en les xarxes socials que utilitzem des del Col·legi de Periodistes, les quals estan detallades en l’apartat 11 de la present política.

3.4. Recollida de dades de persones jurídiques o professionals

Si vostè és un usuari que contacta amb nosaltres o es registra però actua en representació d’una persona jurídica o és un professional independent, també recaptarem les seves dades per a la prestació del servei i també, en el seu cas, per a fins comercials o de màrqueting sempre i quan ens ho autoritzi en el moment oportú, per exemple, mitjançant la validació de la present Política de Privadesa.

4. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris. D’aquesta manera, farem servir les seves dades per a atendre els dubtes o la informació que ens hagi requerit, gestionar les seves sol·licituds i garantir-li una experiència que respecti els màxims estàndards.

L’e-mail des del qual ens escrigui al nostre correu, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-lo amb els tràmits que necessiti.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea.

També podrem utilitzar les seves dades amb fins de publicitat i de prospecció comercial, si mostra el seu consentiment de manera expressa en el moment indicat.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que Col·legi de Periodistes de Catalunya ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

5. Ús de les dades personals i ús de les dades per a fins comercials

El Col·legi de Periodistes de Catalunya comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin mitjançant el projecte Diverscat seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes dels usuaris
2. Procedir al suport en el tràmit d’inclusió a la pàgina web de l’usuari interessat
3. Informar de novetats relacionades amb el Col·legi, amb el propi Diverscat o de notícies d’actualitat
4. Enviar informació que es consideri que pugui ser d’interès de l’usuari
5. Notificació dels acords promocionals que hagi subscrit el Col·legi amb empreses, professionals i/o associacions col·laboradores per oferir als usuaris els millors serveis
6. Efectuar l’enviament de comunicacions comercials, efectuar accions de promoció o campanyes, identificades aquestes com accions de màrqueting directe, dirigides també als nostres usuaris persona jurídica o professionals, tot complint amb les pautes establertes per la normativa vigent.

Informar l’usuari respecte de l’ús de les seves dades en el sentit de que: (I) les seves dades no es faran servir amb altres fins que els de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o per al que estableix la present política per la nostra part; (II) tota aquesta informació es guarda en un servidor segur independent.

Advertir-lo que la informació que faciliti a través de la pàgina web pot revelar o permetre que altres dedueixin seva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la seva vida privada. D’aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra plataforma, l’usuari està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. Compartir informació amb tercers

Com ja s’ha establert en els punts anteriors, el Col·legi de Periodistes de Catalunya no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se li informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

7. Consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades

7.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’usuari ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta (es) acció (ns), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que el Col·legi de Periodistes de Catalunya, mitjançant el projecte Diverscat, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
L’acceptació de l’usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

7.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

L’informem que, si vostè actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis de Diverscat, d’una banda, o bé informació comercial, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privacitat.

Així, quan es doni d’alta o sol·liciti alguna informació relacionada amb l’entitat a través dels canals establerts per l’entitat mitjançant la pàgina web, la seva informació també podrà ser tractada per a fins comercials i l’enviament de comunicacions electròniques sempre i quan, també, així ens ho hagi autoritzat.

8. Sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació (supressió), oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

El Col·legi de Periodistes li ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel què vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació (supressió), oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: contacte@periodistes.cat o bé dirigint-se al Col·legi: Rambla de Catalunya, núm. 10, Principal 2a, 08007 Barcelona. En ambdós casos, haurà d’adjuntar còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) indicant a l’assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, cancel·lació (supressió), oposició, portabilitat, oblit o limitació al tractament.

No obstant això, és important que com a usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació.

De la mateixa manera, el Col·legi de Periodistes no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l’entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

A continuació li expliquem en què consisteix cada dret:

  • Accés: a través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan essent tractades de la seva persona per part de l’entitat, la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.
  • Rectificació: consisteix en garantir que l’usuari pugui modificar les seves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades es vol modificar.
  • Cancel·lació (supressió): permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives.
  • Oposició: amb el dret d’oposició l’usuari pot oposar-se a que no es realitzi el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial o bé quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.
  • Portabilitat: podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i poder transmetre, a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
  • Oblit: podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida
  • Limitació al tractament: l’usuari també podrà exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als següents casos: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan vostè no vol que se l’esborrin les dades, (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no es poden esborrar per motius jurídics, (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.
    La limitació significa que les seves dades només poden ser (excepte la conservació) tractades amb el seu consentiment per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

9. Majoria d’edat

Per a ser usuari de la nostra plataforma és necessària la majoria d’edat, pel que serà necessari que l’usuari sigui major de 18 anys.

10. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres usuaris que hagin estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats al punt 3.

D’aquesta manera, el Col·legi de Periodistes manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

També, en qualitat d’Usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

L’usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, el Col·legi no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb allò establert abans, l’entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la pàgina web. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal.

11. Política a les xarxes socials

El Col·legi de Periodistes de Barcelona disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter, Youtube, Instagram i NetVibes.

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l’entitat és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan al Col·legi, sobre el projecte Diverscat o bé on es participa; o bé sobre temes que considerem poden ser del seu interès. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no hi ha cap vincle entre el Col·legi i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, el Col·legi no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

12. Modificació de la present Política de Privadesa

El Col·legi de Periodistes de Catalunya es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l’usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

13. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D’acord amb tot l’expressat en la present política de privacitat, l’usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites al punt 5.

14. Integració amb la resta de textos legals

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’Avís Legal associat a aquesta Pàgina Web.